netinim.jpg

דוכס - דוחות כספיים ומאזנים מאוחדים

הודעות שגיאה בעת הרצת דוכס

ducas open no app.jpg
בעת הרצת  המערכת בפעם הראשונה על מחשב חדש יתכן ויתקבלו הודעות שגיאה.
שימו לב להגדרת יישום דוכס אשר חובה להגדירו מחדש  בעת התקנה חדשה.
אם בשטח אשר אליו מצביע החץ הירוק אין כיתוב של טקסט, יש ללחוץ על כפתור 'בחר יישום דוכס' עליו מצביע החץ האדום

הערה: המסך הראשון יכול שיופיע אחרת מציור החלון

ducas open pick app.jpg
לאחר הלחיצה ייפתח תפריט ממנו יש לבחור את יישום דוכס המתבקש.

במידה ושם היישום אינו ידוע, יש להתקשר למנהל המערכת

ducas open selection.jpg
אחרי בחירת היישום המסך יציג את הבחירה וייראה כך. יש לבחור חברה, מטבע (במידת הצורך) ותקופת דיווח ולהמשיך למערכת באמצעות הקלקה על כפתור 'בחר'.

החלון יכול שייראה שונה בגרסאות שונות

במידה וקיימת בעיה, התקשרו אל דוד רוזן, 050-2901483